bknic

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BKNIC

Nhiệm vụ của Trung tâm Mạng Thông tin thuộc
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1302/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 13 tháng 05 năm 2014
của Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội)

1. Chức năng nhiệm vụ chung của TTMTT
1.1. Thực hiện chức năng quản lý hệ thống thông tin của nhà trường
- Quản lý kỹ thuật, vận hành các hệ thống hạ tầng mạng Intranet;
- Vận hành Trung tâm Mạng BKNIC kết nối với mạng thông tin Vinaren - Việt Nam (BKNOC-VN);
- Quản lý Website tiếng Anh và tiếng Việt của nhà trường;
- Hỗ trợ và quản lý kỹ thuật cho các website của các đơn vị trong trường;
- Tư vấn, xây dựng, phát triển, đảm bảo hỗ trợ và quản lý kỹ thuật các hệ thống quản lý hành chính điện tử của trường:
      o Phát hành thẻ từ cho cán bộ, học viên cao học, NCS và sinh viên các hệ đào tạo của trường
      o Quản lý kỹ thuật các hệ thống nghiệp vụ khai thác thẻ từ
- Cấp phát và quản lý thư điện tử cho tất cả cán bộ và sinh viên trong trường.

1.2. Thực hiện chức năng Nghiên cứu và triển khai các giải pháp CNTT & TT
- Tham gia thực hiện các dự án có liên quan đến CNTT của nhà trường;
- Qui hoạch phát triển hạ tầng mạng của nhà trường;
- Qui hoạch phát triển hệ thống thông tin của nhà trường;
- Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế và xây dựng về công nghệ mạng và hệ thống thông tin điện tử.

1.3. Thực hiện chức năng nâng cao năng lực khai thác sử dụng mạng thông tin của nhà trường
- Đào tạo kỹ năng kỹ thuật viên công nghệ thông tin;
- Đào tạo kỹ năng người dùng khai thác hệ thống thông tin điện tử;
- Cung cấp các thông tin về công nghệ thông tin và truyền thông.

1.4. Thực hiện chức năng định kỳ tổng hợp báo cáo hiện trạng khai thác sử dụng mạng thông tin của nhà trường; tư vấn cho Hiệu trưởng trong các lĩnh vực được phân công.
- Định kỳ báo cáo về hiện trạng khai thác và sử dụng mạng thông tin của nhà trường;
- Định kỳ lên kế hoạch thay thế, duy tu bảo dưỡng hệ thống cáp quang, cáp đồng, các thiết bị mạng, các máy chủ và các thiết bị khác trong hệ thống mạng thông tin của nhà trường.

2. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Phần mềm, Hệ thống & Dịch vụ mạng
- Quản lý, vận hành mảng Hệ thống của hệ thống mạng BKNET (Thiết bị core chuyển mạch, Thiết bị định tuyến, Firewall, DNS, Phần Monitor hệ thống, Dịch vụ hệ thống (Services Khoa/viện), Thiết bị phòng chống tấn công...;
- Quản lý, vận hành hệ thống thẻ từ cán bộ, sinh viên; Quản lý, vận hành hệ thống email cán bộ, sinh viên;
- Quản lý, vận hành hệ thống website trường, website các đơn vị;
- Phát triển các phần mềm dịch vụ; Hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh;
- Quản lý, vận hành hệ thống công báo, hệ thống e-Office, hệ thống máy chủ.

3. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Mạng & Truyền dẫn
- Quản lý, vận hành hệ thống các đường truyền thuê kênh internet, đường truyền kết nối Vinaren của Trường; Quản lý, vận hành hệ thống cáp mạng và hệ thống đường truyền trong nội bộ mạng trường (hệ thống cáp quang, cáp đồng, không dây);
- Quản lý, vận hành hệ thống thiết bị mạng trong trường (Switch, Access point); Quản lý, vận hành hạ tầng phòng máy chủ và các phòng kỹ thuật mạng trong trường;
- Tham gia khảo sát, tư vấn thiết kế, giám sát thi công, cấu hình kết nối, nghiệm thu lắp đặt mạng và thay thế thiết bị cho các đơn vị trong trường khi có yêu cầu, cũng như các gói thầu liên quan đến hệ thống mạng;
- Hỗ trợ người dùng trong trường xử lý sự cố mạng hàng ngày.

4. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Web, Elearning
- Triển khai dự án e-Learning: Vận hành hệ thống phần mềm máy chủ e-learning (LMS server) và HUB center; Phổ biến các thông tin về các khóa học e-learning (thông qua hội thảo, đào tạo); Xây dựng các khóa học e-learning trực tuyến (3-5 khóa/1 năm); Triển khai và vận hành các khóa học trực tuyến cho đào tạo sinh viên.